Regulamin Sklepu Internetowego LedBOSS.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ledboss.pl należy do LedBOSS Mateusz Sobolewski z siedzibą ul. Hetmańska 10, 15-727 Białystok

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

   a. adres poczty elektronicznej sklep@ledboss.pl;

   b. telefonicznie pod numerem +48797350832;

   c. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie www.sklep.ledboss.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego nieprzerwane pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku pamięci.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2. Klient:

a. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b. osoba prawna,

c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

- która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto klienta – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego i w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu;

6. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.

7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta na platformie internetowej, dokonana z za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

8. Sklep Internetowy (Sklep) – strona internetowa, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia;

9. Sprzedawca - Mateusz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "LedBOSS" Mateusz Sobolewski w Białymstoku wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Hetmańska 10, 15-727 Białystok NIP: 542-313-80-85 REGON: 360985178;

10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Zakupy w sklepie internetowym są możliwe bez konieczności zakładania konta Klienta w sklepie.

2. W celu przeglądania asortymentu sklepu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w sklepie, lub prowadzi do złożenia zamówienia w sklepie.

4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów

d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, nie odpowiadamy za sposób w jaki klient korzysta z treści umieszczonych na platformie.

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

1.Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

   a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

   b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

   c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

   d. świadczeniu usługi Newsletter,

   e. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.Umowa:

   a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

   b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,

   c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

   d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,

   e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji. 

7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Wszelkie informacje o Towarach i Usługach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności opisy, zdjęcia, szczegółowe parametry i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.ledboss.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

5. Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:30.

6.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

   a. wypełnienie formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia,

   b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie,

   c. złożenie Zamówienia telefonicznie 

   d. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej 

9.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia, dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

e. czasu dostawy.

10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowych, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

13. Klienci składający Zamówienia w Sklepie telefonicznie, lub przez wysłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

   a. podać nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

   b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

   c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: dane osobowe, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu

14. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. 

15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, lub po potwierdzeniu przez klienta złożenia zamówienia podczas rozmowy telefonicznej.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

   a. za pośrednictwem firmy kurierskiej

   b. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy

3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz po potwierdzeniu Zamówienia.

4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub dowodu zakupu.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

   a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (ING 90 1050 1823 1000 0092 0803 2020);

   b. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu;

   c. gotówką za pobraniem, bezpośrednio u kuriera wykonującego dostawę;

   d. płatnością elektroniczną za pomocą serwisu Przelewy24.pl.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie. Kontrahenci, którzy nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego do pobrania w Sklepie.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru (nie dotyczy działalności gospodarczych).

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

   a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

   e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   g.  umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

   h. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   i. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

   j. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

   k. akumulatory oraz baterie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. 

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje i Gwarancje dotyczące towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,za wady i niezgodności z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres "LedBOSS" Mateusz Sobolewski, ul. Hetmańska 10, 15-727 Białystok, reklamacje@ledboss.pl

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  LedBOSS Mateusz Sobolewski, Hetmańska 10, 15-727 Białystok, na adres poczty elektronicznej reklamacje@ledboss.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

   b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

   c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

   d. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

XII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  LedBOSS Mateusz Sobolewski, Hetmańska 10, 15-727 Białystok

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu założenia i prowadzenia konta klienta - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia konta klienta, do czasu rezygnacji z prowadzenia konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta klienta i składania za jego pośrednictwem zamówień.  Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu;

b. w celu zawierania umów sprzedaży wysyłkowej, ich obsługi i realizacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu zawarcia i realizacji umowy, przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym została zawarta umowa sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zamówień.  Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu oraz firmy wysyłkowe, za pośrednictwem których nastąpi dostawa zamówionego towaru, operator płatności online - w przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem operatora;

c. w celu promocji produktów własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - do wniesienia sprzeciwu na otrzymywanie informacji handlowych lub do ustania celu biznesowego. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne. Potencjalnymi odbiorcami danych są dostawca hostingu, firma świadcząca na rzecz administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych;

d. w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez użytkownika (pliki Cookie) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - a dokładnie w celu: utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowania i optymalizacji sklepu internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego - odbiorcą powyższych danych będzie dostawca oprogramowania strony internetowej oraz hostingu strony, Google Inc z siedzibą w USA. Dane przetwarzane w tym zakresie przetwarzane będą do ustania przyczyny biznesowej;

3. osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: sklep@ledboss.pl;

4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

5) Państwa dane mogą być profilowane w celu przedstawienia sprofilowanej oferty handlowej.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.