WARUNKI OGÓLNE
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie odstąpienie od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia: - odebrania towaru przez Klienta. 
Ewentualne braki w dostawie lub uszkodzenia przesyłki należy zgłaszać w dniu doręczenia  paczki lub  dnia następnego. Zgłoszenia  w  późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 Zgodnie z definicją przepisy ustawy o prawach konsumenta stosują się jedynie do konsumentów. Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, jeśli kupujący prosi o wystawienie faktury VAT do zakupu, podając dane firmy i jej nr NIP, oświadcza że zakup związany jest z działalnością firmy, przepisy ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie mają wtedy zastosowania. UWAGA – ZWROTÓW O FIRM NIE PRZYJMUJEMY. 
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może używać rzeczy w sposób nieograniczony. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą: 
1) zdjęcie foli ochronnej, uszkodzenie (porysowanie, złamanie, pęknięcie, rozerwanie itp.) opakowania, akcesoriów, dokumentów bądź samego urządzenia, 
2) rozerwanie woreczka z produktu, użycie taśmy dwustronnej jednorazowej lub innego elementu jednorazowego użycia, 
3) wszelkiego rodzaju zabrudzenia i plamy na urządzeniu, akcesoriach i opakowaniu, w tym uszkodzenie opakowania które można było otworzyć bez uszkodzeń, usunięcie stickerów , kodów IMEI , QR, złożenie i użytkowanie przedmiotu w sposób niekonieczny do zapoznania się z jego cechami,
4) użycie i zabrudzenie towaru użytku bezpośredniego, którego ze względów higienicznych nie można zwrócić używanych. 
BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. półki szklane, lustra lub wszelkie inne produkty przygotowywane bezpośrednio pod preferencje klienta;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD
Kupujący oświadcza, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.